НОВИНИТЕЛЕКОМИ

КРС пренася онлайн контрола над телекомите с нова информационна система

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) пренася голяма част от контрола над телекомите и доставчиците на електронни услуги в България в изцяло дигитална среда. Институцията представи мащабен проект за изграждане на нова информационна система, която ще е ориентирана, както за бизнеса от комуникационния бранш, така и за крайните потребители.

Целият проект е за почти един милион лева, които са осигурени по Оперативна програма „Добро управление“ на европейските фондове. Изпълнителите са избрани през септември и вече са сключени договори с тях на обща стойност от 847.6 хил. лева. Работата по проекта трябва да приключи в рамките на една година, като само за една от позициите са предвидени 14 месеца. Във всички случаи до края на 2021 г. новата система трябва да функционира.

Тя е разделена на четири сегмента. Първият е за създаване на инструмент за следене качеството на интернет услугите. Вторият е за развитие на регистрите на КРС и интеграцията им в електронното управление. Третият е за създаване на портал за сравнение на актуалните оферти на операторите за мобилни услуги, ТВ и интернет доставка, пакети и др. Последният сегмент е за мобилно приложение за крайните потребители, което да проверява за нерегламентиран роуминг.

Регистър на мрежата и лаборатория

ivan-dimitrov-crc

Освен настоящата система, председателят на КРС Иван Димитров загатна за предстоящото създаване на единен онлайн регистър на мобилните мрежи на телекомите, както и за изграждането на лаборатория за тестване на крайни устройства и оборудване. За първото е задължен след като влезе в сила обновения Закон за устройство на територията (ЗУТ). В регистъра трябва да се описват местоположението, техническите параметри, излъчванията и замерванията на различните базови станции.

Той е оставен за втори етап в новата система, тъй като обществената поръчка за настоящия проект е пуснат през юни, което е преди да влязат промените в ЗУТ през юли.


ivan-dimitrov-crc-quote„В процес сме на изграждане на лаборатория за измерване на електромагнитни устройства, както и за регистър за мобилната мрежа“ Иван Димитров, КРС


„Разработването на новата система се случва не само в новата реалност, с която държавата и обществото трябва да се справят с различните предизвикателства предвид пандемията, но и в контекста на скоростното развитие на новите технологични възможности“, коментира председателят на КРС, Иван Димитров по време на онлайн презентацията на новия проект. „В процес сме на изграждане на лаборатория за измерване на електромагнитни устройства, както и за регистър за мобилната мрежа“, допълни той.

Лабораторията е една доста полезна идея, според която през нея трябва да минават всички крайни устройства и потенциално оборудването на операторите. Целта е да се установи дали параметрите им на излъчване са в рамките на допустимите и отговарят на международните стандарти.

Позиция 1: Мониторинг на качеството на интернет услугите

internet-cables

Първият сегмент от новата поръчка включва изграждане на система за измерване и наблюдение на качеството на интернет услугите. Той ще е ключов за проследяване на спазването на мрежовата неутралност и дали операторите предоставят реално скоростите и наличността, които обявяват.

От КРС обявиха, че повечето национални регулатори в Европа разполага с подобни инструменти, като и Организацията на европейските телеком регулатори (BEREC) също е представила подобен преди година. Този сегмент се разработва от „Инфосистемс интернешенъл“ за  193.8 хил. лева с ДДС и трябва да отнеме 12 месеца.

Позиция 2: Развитие на онлайн регистрите на КРС

daeu-crc-building

Втората позиция е за допълнително развитие и разширяване на дейностите по лицензиране и регистри на комисията онлайн. КРС поддържа много видове бази данни, много от които се обновяват на базата на попълнени аналогови въпросници или други специфични документи. На сайта на регулатора са качени различните регистри, но са доста трудни за ползване от крайните потребители.

В новата система, освен, че преглеждането на данните трябва да става по-лесно, но и самите компании ще могат да извършват редица дейности онлайн по подаването на информацията. Към тях ще бъде добавена и секция за подаване на онлайн жалби на потребители до КРС. Работата тук включва интеграцията на всичките седем регистъра в единния портал на държавата за е-услуги. Изпълнител е „Технологика“, цената е 259.2 хил. лева, а времето за разработване е 14 месеца.

Позиция 3: Портал за сравнение на тарифите на операторите

A1-Telenor-iphone-2

Третият елемент е в създаване на инструмент за сравнение на тарифите на предоставяните от операторите услуги. Подобни системи са се пробвали много компании да разработят през годините, с краткосрочни успехи. КРС планира да създаде портал, в който всеки оператор трябва сам да въведе своите оферти за мобилни абонаменти, ТВ и интернет услуги, пакети и други.

Информацията ше обхваща както дългосрочните тарифи и предложения, така и временните, промоционални или сезонни (коледните оферти например). Един от основните проблеми е, че всеки оператор доста често има различни допълнителни условия, специфики и директното сравнение и „претегляне“ на цена-качество е доста трудно. Друг нож с две остриета е доброволното попълване от самите оператори, като никога не се изключва някой „неволно“ да забрави някой детайл в дадена оферта. Заданието е дадено на „Инфосистемс интернешенъл“ за 346.8 хил. лева, а времето за работа е 12 месеца.

Позиция 4: Мобилно приложение за следене на несъзнателен роуминг

mobile-app-smartphone

Последният компонент от новата онлайн система на КРС е в създаването на мобилно приложение, което да следи дали потребителите се намират в роуминг или не. Целта е да се избегнат сценарии, в които клиентите потребяват мобилни услуги, без да знаят, че вече не се намират в рамките на националния си план.

Приложението ще е безплатно и достъпно през двата най-големи онлайн магазина – App Store за iOS и Google Play за Android.  Данните ще се събират и обработват от КРС и ще се използват за засичане на несъзнателен роуминг. Като освен това, ще помагат на потребителите да избягват високи сметки от подобни ситуации. Цената на този сегмент е 47.76 хил. лева, като изпълнител отново е „Инфосистемс интернешенъл“, времето за разработване е 12 месеца.

Свързани статии

Back to top button