Общи условия за ползване

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване за използване на сайта TechTrends.bg, собственост на „Тех Трендс България“ ЕООД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Тех Трендс България“, с който получавате правото да използвате услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и „Тех Трендс България“. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на „Тех Трендс България“.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват добрият тон, който не включва лични нападки, език на омразата и разпространение на дезинформация. Отговорността за мненията във форумите носят единствено техните автори. За цитиране на мнения от форума извън тях, трябва да поискате разрешение, както от автора на мнението, така и от собствениците на сайта.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

– получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което „Тех Трендс България“ се намира в договорни отношения и от името на което „Тех Трендс България“ има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на Потребителите на сайта, които са дали съгласието си за това.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Препечатването на материали от сайта се прави с изрично позововане на източника в самия текст, като се прилага и линк към оригинала взет от „Тех Трендс България“. Използването на интерактивни авторски ресурси на „Тех Трендс България“ могат да се използват в оригинал, без промени в съдържанието или премахването на логото на сайта. За предоставяне на подобни интерактивни авторски ресурси с желани промени при тях, задължително трябва потребителите или партньорите да се свържат с ръководството на „Тех Трендс България“. Компанията насърчава разпространението на качествена информация, но и държи на коректното цитиране на източници.

IV. Поверителност

Във връзка с използването на услугите на сайтовете ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

„Тех Трендс България“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.

Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрация за предоставяне на имейл бюлетини.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайта, Декларацията за поверителност или Политиката за използване на бисквитки.

V. Органичаване на отговорността

„Тех Трендс България“ прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Тех Трендс България“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. „Тех Трендс България“ полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

„Тех Трендс България“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

„Тех Трендс България“ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

„Тех Трендс България“ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Промени

„Тех Трендс България“ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Back to top button